Европейски съюз Европейски социален фонд Русенски Университет

РЕЗУЛТАТИ

На 12.12.2014 г. се проведе публично обсъждане за ефективността и прозрачността на управлението в Русенския университет по проект ВG051PO001-3.1.08-0019 "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 12.12.2014 г. се проведе пресконференция, на която Ректорът на Русенския университет, проф. Христо Белоев, и Зам.-ректорът - проф. Велизара Пенчева информираха за постигнатите резултати при изпълнението на проекта "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 01.11.2014 г. се проведе дискусионен форум "Пътища за подобряване на управлението чрез използване на създадените продукти по проекта" по проект ВG051PO001-3.1.08-0019 "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 31.10.2014 г. се проведе семинар "Политики на прозрачност при управление на взаимодействието между русенския университет и потребителите на кадри" по проект ВG051PO001-3.1.08-0019 "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 16.07.2014 г. в Русенския университет на среща по проект "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз се подписа Меморандум за разбирателство между Русенски университет "А. Кънчев" и областните администрации на Русе, Разград, Силистра и Търговище относно създаването на ФОРУМ ЗА РЕГИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО (ФОРС). ПОВЕЧЕ.

На 27.06.2014 г. се проведе дискусионен форум "Възможни ресурси в професионалните направления за постигане на високи стойности на индикаторите в Рейтинговата система и при акредитация" по проект ВG051PO001-3.1.08-0019 "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 20.06.2014 г. се проведе семинар за индикаторите на Рейтинговата система по проект ВG051PO001-3.1.08-0019 "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 06.06.2014 г. и на 07.06.2014 г. се проведе специализиран курс "Корупция и висше образование" по проект ВG051PO001-3.1.08-0019 "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 23 май 2014 г. в Русенския университет "Ангел Кънчев" се проведе разяснителна кампания на тема "Университет-бизнес-обществена среда" сред работодатели и заинтересовани страни за повишаване активността на бизнеса, като потребители на образователна услуга. В събитието взеха участие над 60 работодатели, преподаватели и заинтересовани страни.

На 21 май 2014 г. във Филиал-Разград се проведоха разяснителни кампании сред студенти, работодатели и заинтересовани страни за повишаване активността на студентите и бизнеса, като потребители на образователна услуга. В разяснителната кампания сред студентите "Моят глас в управлението на университета" участваха над 60 студенти на филиала. В разяснителната кампания "Университет-бизнес-обществена среда" участваха над 20 работодатели, преподаватели и заинтересовани страни.

На 19 май 2014 г. в Русенския университет "Ангел Кънчев" се проведе разяснителна кампания сред студенти за повишаване активността на студентите на тема "Моят глас в управлението на университета". В кампанията се включиха над 150 студенти на университета.

На 8 май 2014 г. във Филиал-Силистра на Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведоха разяснителни кампании сред студенти, работодатели и заинтересовани страни за повишаване активността на студентите и бизнеса, като потребители на образователна услуга. В разяснителната кампания сред студенти "Моят глас в управлението на университета" участваха над 60 студенти. В разяснителна кампания сред работодатели и заинтересовани страни "Университет-бизнес-обществена среда" участваха над 20 работодатели и заинтересовани страни.

На 28.03.2014 г. и на 29.03.2014 г. се проведе специализиран курс "Комуникативни компетентности и компетенции на преподавателите във висшите училища" по проект ВG051PO001-3.1.08-0019 "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 21.02.2014 г. и на 22.02.2014 г. се проведе специализиран курс "Етични стандарти в работата на преподавателя във висшето училище" по проект ВG051PO001-3.1.08-0019 " Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 10.02.2014 г. в заседателната зала в Централен корпус официално бяха връчени от Ректора на Русенския университет сертификати на успешно завършилите курса "Вътрешни одитори и лица, управляващи програмите за одит. Приложение на БДС EN ISO 19011:2011 - Указания за извършване на одит на системи за управление" по проект ВG051PO001-3.1.08-0019 " Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност ", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 18 декември 2013 г. се проведе среща между екипа за управление и експертите по проекта с представители на фирма Титан ЕООД във връзка изпълнение на задачи по договор за Изграждане и апробиране на модели за определяне на себестойността на основните дейности извършвани в Русенския университет. Беше представена подготвената концепция, която се обсъди на срещата

На 18 декември 2013 г. стартираха двете разяснителни кампании сред студенти, работодатели и заинтересовани страни за повишаване активността на студентите и бизнеса, като потребители на образователна услуга.

13 декември 2013 г., Проведен дискусионен форум на тема "Проблеми и пътища за по-добро управление на висшите училища"

28 ноември 2013 г., Проведен семинар на тема "Русенският университет-партньор и двигател в областното регионално развитие"
под патронажа на Областния управител на гр. Русе и с участието на областните управители на област Разград,
област Силистра и област Търговище.

16 ноември 2013 г., Приключил курс за обучение на вътрешни одитори по Система за управление ISO 19011:2011.

Информационно табло, Брошура

15 Април 2013г. - Работна среща с целевата група /презентация/

Публикации в медии