Европейски съюз Европейски социален фонд Русенски Университет

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

ОБЩА ЦЕЛ:

  Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за да се осигури прозрачност и ефективност на системата за управление на качеството, системата за администриране на процесите, системата за информационно обслужване на учебната дейност и системата за събиране на информация за научно-изследователската дейност на преподавателския състав.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

  1. Създаване на условия за ефективно управление на Русенския университет.
  2. Подобряване на системата за прозрачност в управлението на Русенския университет.
  3. Създаване на механизми за стимулиране повишаване на качеството на университетските дейности в съответствие с потребностите на пазара на труда.