Европейски съюз Европейски социален фонд Русенски Университет

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ДЕЙНОСТ 1
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

ЕКИП:
проф. Хр. Белоев, проф. В. Пенчева, доц. А. Асенов, доц. Р. Кършакова, Я. Кралева, Д. Тодорова

ЦЕЛ:
Качествено изпълнение, координация и съгласуваност на всички дейности по проекта и управление и контрол на бюджета на проекта

 1. Управление и координация на дейностите в съответствие с графика;
 2. Организация и управление на финансовите средства (бюджета);
 3. Взаимодействие с експертния екип;
 4. Подготовка и провеждане на работни срещи и заседания на екипа на проекта;
 5. Сформиране и работа с целева група;
 6. Подготовка и провеждане на обществени поръчки;
 7. Съхраняване и архивиране на документите (писма, отчети, тръжни процедури) и материалите по проекта;
 8. Поддържане на непрекъснати контакти със Структурни фондове на МОМН;
 9. Подготвяне на междинни и финални технически и финансови отчети.

РЕЗУЛТАТИ:

 • високо качество на изпълнението на дейностите на проекта;
 • постигане на целите на проекта;
 • проведени минимум 23 работни заседания на екипа на проекта;
 • сформирана целева група;
 • проведени обществени поръчки и доставени материали, продукти и оборудване;
 • създадено досие на проекта;
 • подготвени технически и финансов междинен и финален отчет.

ДЕЙНОСТ 2
СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ПРОЗРАЧНОСТТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

ОТГОВОРНИЦИ:
доц. Т. Грозева, проф. М. Илиев, проф. А. Смрикаров, основният екип

ЦЕЛ:
Да бъдат създадени условия за повишаване ефективността и прозрачността в управлението на Русенския университет за да се повиши качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Изграждането на модерно, прозрачно и ефективно управление на университета, ориентирано към студентите, преподавателите и служителите, способно да посрещне високите очаквания на бизнеса и обществото за качествен учебен процес и научни изследвания е от съществено значение за утвърждаването на Русенския университет в националното и международно образователно и научно пространство.

 1. Оценка на състоянието и анализ на риска в системата за управление на Русенски университет;
 2. Разработване и усъвършенстване на планове за действие, на вътрешни правила и процедури;
 3. Провеждане на семинари, публични обсъждания, дискусионни форуми за прозрачността в работата на университета;
 4. Разработване и създаване на механизми и процедури за обратна връзка от заинтересованите страни и провеждане на кампании за повишаване активността на студентите и бизнеса, като потребители на образователната услуга;
 5. Обучаващи дейности, свързани с повишаване на информираността, изграждане на комуникативни умения, етични стандарти, превенция на корупция.
 6. Обучение на вътрешни одитори за нуждите на РУ.

РЕЗУЛТАТИ:

 • Доклад за оценка на състоянието на системата за управление в РУ;
 • Доклад за анализ на риска;
 • Разработени планове за действие за усъвършенстване на: системата за управление на качеството; системата за администриране на процесите; системата за информационно обслужване на учебната дейност;
 • Разработване на вътрешноуниверситетски правила и процедури за усъвършенстване на системите;
 • Проведени 2 семинара за прозрачността в работата на университета;
 • Проведено публично обсъждане на ефективността и прозрачността на управлението;
 • Проведени 4 дискусионни форума за проблемите и пътища за подобряване на управлението;
 • Разработен on-line център за анкетиране и анализ на резултатите от проучванията;
 • Проведени 2 кампании сред студентите и бизнеса за стимулирането им да изразяват мнението си и да дават становища;
 • Проведени курсове с целевата група: Система за управление на ВУ; Комуникативните компетентности и компетенции на преподавателите във висшите училища; Етични стандарти в работата на преподавателя във ВУ; Корупция и висше образование; Обучени 30 вътрешни одитора.

ДЕЙНОСТ 3
ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ В РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

ОТГОВОРНИЦИ:
доц. Ю. Попова, доц. Б. Ангелов, основният екип

ЦЕЛ:
Информиране на преподавателския състав за методиката, индикаторите и резултатите от Рейтинговата система и формиране на самодисциплина и създаване на механизми за постигане на по-високи резултати.

Наличието на множество различна информация в медийното и интернет пространството, както и създадената Рейтингова система формират интереса на студентите и бизнеса към избор на висше училище за обучение, сътрудничество и кадри. Това налага да се поддържат високи позиции в рейтинговата система по професионални направления. Русенският университет обучава студенти в 18 акредитирани професионални направления от различни области на висшето образование, което предполага голяма по обем работа, свързана с тяхното поддържане в конкурентната среда.

 1. Повишаване на информираността на целевата група за индикаторите на Рейтинговата система за висшите училища за оценяване на професионалните направления;
 2. Разработване на вътрешно университетски механизми за повишаване на качеството на университетските дейности с цел достигане на високи позиции.
 3. Идентифициране и прилагане на добри национални и международни практики за достигане на висок рейтинг.

РЕЗУЛТАТИ:

 • проведен един семинар с целевата група за индикаторите на Рейтинговата система;
 • проведен един семинар за резултатите от оценяване на професионалните направления;
 • създадени механизми за повишаване на качеството на университетските дейности за реализация на завършилите, престиж на университета, учебен процес, осигуряване на учебния процес, научно-изследователски процес и социално-битови условия (споделяне на добри практики; контакти с бизнес средата, участие в форуми за представяне на университета и др.).

ДЕЙНОСТ 4
РАЗШИРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО, ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЕДНА ОТ ДРУГА СИСТЕМИ И ПОДСИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ АСПЕКТИ ОТ УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА Е-УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ОТГОВОРНИЦИ:
доц. М. Михайлов, доц. В. Русева, основният екип

ЦЕЛ:
Създаване на интегрирана електронна система "Е-управление на образованието" с 4 независими подсистеми "Е-учебен план", "Е-статус", "Е-протокол" и "Е-разпис" за електронно осигуряване на управлението в областта на висшето образование в Русенския университет, за осигуряване на прозрачност, ефективност и високо качество.

Развитието на електронните форми, използвани в управлението за осигуряване на висока ефективност, скорост на изпълнение на задачите, прозрачност и последователност в работата, борба с корупционните практики налагат тяхното използване в съвременния напрегнат и динамичен живот. Затова се налага разработването и въвеждането на тези форми в следния ред:

 1. Подсистема "Е-учебен план"; за дигитализиране, автоматизиране и разпределено управление на процесите;
 2. Подсистема "Е-статус" за информационно обезпечаване на административните процеси;
 3. Подсистема "Е-протокол" за оценяване на студентите;
 4. Подсистема "Е-разпис" за разписа на учебните занятия;
 5. Единна интегрирана система за управление на учебния процес.

Изпълнението на интегрираната, ориентирана към услуги архитектура прави възможни интеграцията със системи на други институции в реално време (например студентски данни в реално време за МОМН), както и изпълнението на т.нар. облачни сценарии (например една организация да поддържа сървърната част на системата, а няколко други организации да я използват през интернет).

РЕЗУЛТАТИ:

 • Разработена и апробирана подсистема "Е-учебен план";
 • Разработена и апробирана подсистема "Е-статус";
 • Разработена и апробирана подсистема "Е-протокол" ;
 • Разработена и апробирана подсистема "Е-разпис";
 • Изграждане на интегрирана система "Е-управление на образованието" от 4-те подсистеми и разполагане в съществуващата информационна инфраструктура, работеща в реално време през интернет.

ДЕЙНОСТ 5
ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА АДЕКВАТНО УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ИКОНОМИЗИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРИСЪЩИТЕ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИЦИ:
Валерий Гегов, основният екип

ЦЕЛ:
Да се изградят механизми за определяне на себестойността на основни дейности, извършвани във висшето училище и да се оцени търсенето на образователен и научен продукт, създаван от Русенски университет.

За осигуряване на адекватно управление е необходимо да се определи себестойността на основните дейности, извършвани в университета, както и да се оцени търсенето на образователен и научен продукт.

 1. Изграждане и апробиране на модели за определяне на себестойността на основните дейности извършвани в РУ;
 2. Провеждане на анкетно проучване за търсенето на образователния и научен продукт, създаван от РУ и оценка за него от всички заинтересувани страни.

РЕЗУЛТАТИ:

 • изградени и апробирани модели за определяне на себестойността на основните дейности извършвани в РУ;
 • проведено анкетно проучване сред всички заинтересувани страни за търсенето на образователния и научен продукт, създаван от РУ.;

ДЕЙНОСТ 6
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ

ОТГОВОРНИЦИ:
доц. Рада Кършакова, основният екип

ЦЕЛ:
Да се осигури публичност на проекта чрез запознаване на широката общественост в страната с основните резултати от работата и като цяло - популяризиране на електронните форми на управление на образованието при стриктно спазване на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР.

За осигуряване на публичност сред широката общественост за оперативната програма и проекта реализиран с финансовата подкрепа на ЕСФ е предвидено:

 1. Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта;
 2. Подготвяне на информационни табла и рекламни брошури;
 3. Създаване на електронна страница (сайт) на проекта;
 4. Представяне на резултатите от работата по проекта на конференции.

РЕЗУЛТАТИ:

 • проведени две пресконференции при стартиране на проекта и при неговото приключване;
 • подготвени минимум 6 публикации за дейностите и резултатите от проекта;
 • подготвени две информационни табла;
 • подготвени 1000 рекламни брошури за проекта;
 • подготвени рекламни материали (химикалки, папки, и др.) за проекта;
 • подготвени и представени 4 доклада на конференции.

ДРУГИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Високо качество на изпълнението на проекта;
 • Доклад за оценка на състоянието на системата за управление в Русенския университет;
 • Доклад за анализ на риска;
 • Разработени планове за действие за усъвършенстване на: системата за управление на качеството; администриране на процесите; информационно обслужване на учебната дейност;
 • Разработване на вътрешноуниверситетски правила и процедури за усъвършенстване на системите;
 • Проведени два семинара за прозрачността в работата на университета;
 • Проведено публично обсъждане на ефективността и прозрачността на управлението;
 • Проведени 4 дискусионни форума за проблемите и възможните пътища за подобряване на управлението;
 • Разработен on-line център за анкетиране и анализ на резултатите от проучванията;
 • Проведени 2 кампании сред студентите и бизнеса, като потребители на образователната услуга за стимулирането им да изразяват мнението си и да дават своите препоръки и становища;
 • Проведени курсове с целевата група: Система за управление на ВУ; Комуникативните компетентности и компетенции на преподавателите във висшите училища; Етични стандарти в работата на преподавателя във ВУ; Корупция и висше образование;
 • Проведени: семинар с целевата група за индикаторите на Рейтинговата система; семинар за резултатите от оценяване на професионалните направления; механизми за повишаване на качеството на университетските дейности за реализация на завършилите, престиж на университета, учебен процес, осигуряване на учебния процес, научно-изследователски процес и социално-битови условия;
 • Разработени и апробирани подсистеми: Е-учебен план; Е-статус; Е-протокол; Е-разпис;
 • Изграждане на интегрирана система от 4-те подситеми и разполагане в съществуващата информационна инфраструктура;
 • Апробирани модели 3, анкети 4;
 • Проведени 2 пресконференции при стартиране на проекта и при неговото приключване;
 • Подготвени: минимум 6 публикации за дейностите и резултатите от проекта; 2 информационни табла; 500 рекламни брошури; рекламни материали.