Европейски съюз Европейски социален фонд Русенски Университет

ДЕЙНОСТИ

  1. Управление на проекта.
  2. Създаване на условия за повишаване на ефективността и прозрачността в управлението на Русенския университет.
  3. Повишаване качеството на университетските дейности в съответствие с критериите в Рейтинговата система за висшите училища.
  4. Разширяване на възможностите на системата за информационно осигуряване на управлението, чрез интегриране на независими една от друга системи и подсистеми за управление на отделните аспекти от учебния процес.
  5. Изграждане на механизми за адекватно управление чрез икономизиране и оценка на ефективността на присъщите на Русенски университет дейности.
  6. Популяризиране на проекта и постигнатите резултати и осигуряване на публичност и устойчивост.