Година 1-ва Година 2-ра
  Полугодие 1 Полугодие 2 Полугодие 1 Полугодие 2 Изпълнител (кандидат; кандидат и партньор/и съвместно; партньори или дейността ще бъде възложена на изпълнител)
Дейност

Месец 1

Месец 2

Месец 3

Месец 4

Месец 5

Месец 6

Месец 7

Месец 8

Месец 9

Месец 10

Месец 11

Месец 12

Месец 1

Месец 2

Месец 3

Месец 4

Месец 5

Месец 6

Месец 7

Месец 8

Месец 9

Месец 10

Месец 11

Изпълнение на дейност
1. Управление на проекта
Русенският университет
Изпълнение на дейност
2. Създаване на условия за повишаване
на ефективността и прозрачността
в управлението на Русенския университет
Русенският университет
Изпълнение на дейност
3. Повишаване качеството на университетските дейности
в съответствие с критериите в Рейтинговата система за висшите училища
Русенският университет
Изпълнение на дейност
4. Разширяване на възможностите на системата
за информационно осигуряване на управлението,
чрез интегриране на независими една от друга системи
и подсистеми за управление на отделните аспекти от учебния процес
Русенският университет
Изпълнение на дейност
5. Изграждане на механизми за адекватно управление
чрез икономизиране и оценка на ефективността
на присъщите на Русенски университет дейности
Русенският университет
Изпълнение на дейност
6. Популяризиране на проекта и постигнатите резултати
и осигуряване на публичност и устойчивост
Русенският университет